CİDE İLÇESİ YENİCE KÖYÜ KANALİZASYON VE ATIKSU YAPIM İŞİ DOĞRUDAN TEMİN YOLU İLE İHALE EDİLECEKTİR.

İHALE İLANI
Bu haber 2015-03-07 09:28:54 eklenmiş ve 3123 kez görüntülenmiştir.
İHALE İLANI

 

KASTAMONU- CİDE  İLÇESİ YENİCE KÖYÜ KANALİZASYON VE ATIKSU YAPIM İŞİ

 DOĞRUDAN TEMİN   YOLU İLE İHALE EDİLECEKTİR.

 

 

1-İdarenin

 

a) Adresi

:Cide Kaymakamlığı -CİDE

b) Telefon ve faks numarası

:0(366) 866 14 35 – 0 ( 366 ) 866 18 44

c) Elektronik posta adresi (varsa)

: cide.gov.tr

2-İhale konusu yapım işinin

 

2.1

a) Niteliği, türü, miktarı

 

: Kanalizasyon ve Atıksu Tesisi yapım işi

b) Yapılacağı yer

Cide Yenice Köyü Kanalizasyon ve Atıksu yapım işi

 

c) İşe başlama tarihi

:  Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 3 (üç) gün içinde 

   yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

 

d) İşin süresi

:  Yer tesliminden itibaren 80 ( Seksen ) takvim  günüdür.

 2.2

     a) Niteliği,türü,miktarı                       : Kanalizasyon ve Atıksu Yapım işi

     b) Yapılacağı yer                                  : Cide Yenice Köyü

     c) İşe başlama tarihi                               :  Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 3(üç) gün içinde 

                                                                 yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

     d) İşin süresi                                          : Yer tesliminden itibaren 80 ( Seksen )  takvim  günüdür

 

3-İhalenin

 

a) Yapılacağı yer

:Cide Kaymakamlığı Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati

:   10  / 03 / 2015  Salı günü Saat: 11: 00

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.4. Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği 11 inci maddesinin (a), (b), (c), (ç),  (d), (e),(f),(g) ve (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

4.1.9. Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname,

4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.

 

 

4.2.İş deneyim belgeleri:

4.2.1., İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70 oranında gerçekleştirdiği veya % 50 oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi

4.2.2. İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için, Yapım işleri ihaleleri uygulama yönetmeliğinin 55 inci maddesinin (c) bendi uyarınca, Üniversitelerin mühendislik fakültelerinin inşaat mühendisliği veya mimarlık bölümünden mezun gerçek kişilere ait diplomalar ihale konusu iş ve benzer işlere denk sayılacaktır. Bu kişiler mezuniyet belgeleri ile birlikte özel sektörde mesleklerini icra ettiklerini tevsik eden ilgili meslek odası kayıt belgesini veya kamuda mesleklerini icra ettiklerini icra ettiklerini hizmet çizelgelerini vermek zorundadır.

 

4.3. Bu ihalede benzer iş olarak: Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: İçme suyu yapım işleri - İnşaat Yapım İşleri

5. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir

6-İhale dokümanı Cide Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği adresinde görülebilir ve 250,00.-TL. karşılığı aynı adresten temin edilebilir. Teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7-İhale dokümanına uygun olarak düzenlenecek olan teklifleri en geç ihalenin yapılacağı saate kadar Cide Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği adresine elden teslim edilebilecektir. İadeli taahhütlü posta vasıtasıyla veya benzeri şekilde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

8- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların

çarpımı sonucu ihale konusu projenin ayrı ayrı  toplam bedelleri belirtilerek bulunan kümülatif bedel

üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel üzerinden

 sözleşme imzalanacaktır.

9. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir

10. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

 

 

 

                                                                   Cide Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

 

 

                                                                                              Fatih DEMİR

                                                                                              Kaymakam

                                                                                              Birlik Başkanı

 

KAYNAK : http://www.cide.gov.tr/default_B0.aspx?id=434

ETİKETLER : CİDE İLÇESİ YENİCE KÖYÜ KANALİZASYON VE ATIKSU YAPIM İŞİ DOĞRUDAN TEMİN YOLU İLE İHALE EDİLECEKTİR
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Cide Kaymakamlık haberleri
Öz Hızar İnşaat Cide
Anket
2019 seçimlerinde oyunuz kime?
AK PARTİ
CHP
MHP
İYİ PARTİ
SAADET PARTİSİ
DİĞER...
Kastamonu Cide Şehir Portalı - Haber İş, Yaşam ve Eğlence
Cide Köyleri
Cide Köyleri
Cide Web Siteleri
Cide EĞİTİM
Kastamonu